Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 09.11.2023

Szanowni Mieszkańcy

 Na podstawie § 50 ust. 2 pkt. 2 Statutu SM „DOKER” w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 1 grudnia 2023 roku (piątek), początek obrad: godz. 1600.
Miejsce obrad: Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Brzeźno” ul. Gen. Hallera 227 A, 80-502 Gdańsk – dojście i dojazd od ul. Chodkiewicza. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium: Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Wybór komisji: Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej. 
 5. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej – zgodnie z wnioskiem członków Spółdzielni z dnia 03.11.2023 roku.
 6. Przedstawienie przez Zarząd spraw bieżących Spółdzielni oraz działań planowanych na kolejne lata.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Spółdzielni.
 8. Dyskusja nad punktami od 6 do 7  porządku obrad.
 9. Ogłoszenie wyników głosowania w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej (uchwały).
 10. Wybory do Rady Nadzorczej. Wybór uzupełniający dwóch członków Rady oraz wybór w miejsce ewentualnie odwołanych członków Rady Nadzorczej.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
 12. Dalszy ciąg dyskusji, wolne wnioski.
 13. Sprawozdanie Komisji wnioskowej.
 14. Zamknięcie obrad.

Materiały wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia będą wyłożone członkom Spółdzielni do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Kasztanowej 8, w terminie od dnia 09 listopada 2023 roku. Członkowie Spółdzielni posiadają pełne prawo do zapoznania się z dokumentami wnoszonymi pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd  informuje członków S.M. DOKER o brzmieniu art. Art. 83 ust. 10, 11, 12 i 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

 

10. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

11. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

12.Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

13.Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.”

 

Zgodnie z § 57 Statutu SM „Doker”: 

    1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

    2. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków. 

    3. Decyzję o ilości członków zasiadających w Radzie Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie. 

    4. Prawo zgłaszania kandydatów lub kandydata do Rady Nadzorczej mają grupy członków Spółdzielni liczące co najmniej 10 osób.  

    5. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie w formie list kandydatów z podaniem:

        a) imienia i nazwiska kandydata, miejsca zamieszkania,

        b) imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osób zgłaszających (co najmniej 10 członków). 

    6. Listy kandydatów zgłasza się do Zarządu Spółdzielni w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Listy ze wszystkimi kandydatami, sporządzone w kolejności alfabetycznej, stanowią podstawę do sporządzenia kart wyborczych, które zostają wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni.