Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 15 czerwca 2023 roku

Na podstawie§ 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,DOKER’’ oraz w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 15 czerwca 2023 roku (czwartek), początek obrad godz. 1600

Miejsce obrad: Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne ,,Brzeźno’’, ul. Hallera 227 A, 80-502 Gdańsk – dojście i dojazd od ulicy Chodkiewicza.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium: Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01. – 27.06.2022 roku.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 28.06. – 31.12.2022 roku.
 7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za okres 01.01. – 31.12.2022 roku.
 8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022.
 9. Dyskusja na punktami od 5 do 8 porządku obrad.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 11. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.01. – 27.06.2022 roku.
 12. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 28.06. – 31.12.2022 roku.
 13. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za okres 01.01. – 31.12.2022 roku.
 14. Uchwały nr 4, 5, 6, 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2022.
 15. Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.
 16. Uchwała nr 9 w sprawie przeznaczenia zysku netto/pokrycie straty za rok 2022 z działalności gospodarczej i rozliczenia kosztów GZM Spółdzielni Mieszkaniowej ,,DOKER’’.
 17. Uchwała nr 10 w sprawie zmian zapisów w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,DOKER’’, Rozdz. IX Organy Spółdzielni, § 62, dotyczący wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
 18. Uchwała nr 11 w sprawie zmian zapisów w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,DOKER’’, Rozdz. IX Organy Spółdzielni, § 62, dotyczący składu osobowego Zarządu.
 19. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej i przeprowadzenie wyborów uzupełniających skład Rady.
 20. Dalszy ciąg dyskusji, wolne wnioski.
 21. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
 22. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 23. Zamknięcie obrad.

Materiały sprawozdawcze, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia będą wyłożone Członkom Spółdzielni do wglądu biurze Spółdzielni przy ulicy Kasztanowej 8, w terminie od dnia 25 maja 2023 roku.

Członkowie Spółdzielni posiadają pełne prawo do zapoznania się z dokumentami wnoszonymi pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,DOKER’’ o zapisach Art. 83, ust. 10, 11, 12, 13 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych:

 1. ,,Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części’’.
 1. ,,Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków’’.
 1. ,,Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części’’.
 1. ,,Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni’’.

Zgodnie z § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,DOKER’’:

 1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
 1. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni upełnomocniona przez osobę prawną.
 1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.
 1. Decyzję o ilości członków zasiadających w Radzie Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie.
 1. Prawo zgłaszania kandydatów lub kandydata do Rady Nadzorczej mają grupy członków Spółdzielni liczące co najmniej 10 osób.
 1. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie w formie list kandydatów z podaniem:
 2. a) imienia i nazwiska kandydata, miejsca zamieszkania,
 3. b) imienia i nazwiska, oraz adresu zamieszkania osób zgłaszających (co najmniej 10 członków).
 1. Listy kandydatów zgłasza się do Zarządu Spółdzielni w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Listy ze wszystkimi kandydatami, sporządzone w kolejności alfabetycznej, stanowią podstawę do sporządzenia kart wyborczych, które zostają wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni.
 1. Komisja skrutacyjna ustala na podstawie listy obecności liczbę osób uprawnionych do głosowania, oraz liczbę członków, którym wydano karty do głosowania. Komisja ustala także liczbę niewykorzystanych kart do głosowania.
 1. Głosowanie jest tajne, a wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata. Postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata oznacza, że głosujący członek go wybiera. Po ustaleniu liczby oddanych kart do głosowania komisja skrutacyjna oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów.
 1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna dokonuje podliczenia głosów i sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania, który powinien zawierać liczbę członków Rady, a także liczbę:
 2. a) członków, którym wydano karty do głosowania,
 3. b) oddanych kart do głosowania, co stanowi liczbę głosujących w zakresie danego głosowania,
 4. c) liczbę kart nieważnych,
 5. d) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
 1. Głos uważa się za nieważny, jeżeli liczba wskazanych znakiem „X” kandydatów przekracza liczbę miejsc mandatowych.
 1. Do Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli po ustaleniu wyników głosowania dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga dłuższy staż członkowski.
 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, tj. od następnego dnia po wyborach do dnia obrad Walnego Zgromadzenia, w którym dokonane będą wybory w trzecim roku jej trwania.
 1. Członek może być wybrany do Rady Nadzorczej najwyżej na 2 następujące po sobie kadencje.