Aktualności
Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER", działając w oparciu o obowiązujący regulamin udzielania zleceń wykonawcom w zakresie robót remontowych, w związku z brakiem rozstrzygnięcia wyboru ofert w dniu 24.03.2016 r. zwraca się z ponownym zaproszeniem do złożenia oferty na:

Malowanie klatki schodowej 43 D w budynku przy ul. Oliwskiej 43 A-D w GdańskuWięcej 

Formularz oferty Pobierz

Specyfikacja robót malarsko - remontowych Pobierz

Termin składania ofert upływa 19.04.2016 r.

Zakres dostawy i robót, zgodny z załączoną specyfikacją z opisem - zał. nr 2.

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesyłką pocztową w opisanej i opieczętowanej kopercie na adres biura Spółdzielni Mieszkaniowej "DOKER": 80-540 Gdańsk, ul. Kasztanowa 8.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie.

Decyduje data wpływu oferty na adres Spółdzielni, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty, wg załącznika nr 1.

 
 

 

 
2016-04-04
   
Informacje