Aktualności
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej"DOKER" 06.06.2019 roku

 

vars/upload/Pełnomocnictwo do udziału w WZ 06.06.2019 r..pdf  

                                                                                                                             Gdańsk, dnia 15.05.2019 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Na podstawie § 50 ust. 1 Statutu SM „DOKER” oraz w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 06.06.2019 roku (czwartek), początek obrad: godz. 1700.

 

 

Miejsce obrad:Budynek Scsk Brzeźno, Aleja Generała Józefa Hallera 227 A

dojazd i dojście od ul. Chodkiewicza  

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i wybór Prezydium: Przewodniczącego, sekretarza  i asesorów.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Wybór komisji: Skrutacyjnej i Wnioskowej.

4.      Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018.

5.      Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2018.

6.      Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018.

7.      Dyskusja nad punktami od 4 do 6 porządku obrad.

8.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)          zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018,

b)         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018,

c)         udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2018,

d)         zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,

e)         przeznaczenia zysku netto za rok 2018 z działalności gospodarczej i  rozliczenia kosztów GZM  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOKER”,

9.     Dalszy ciąg dyskusji, wolne wnioski.

10.   Zamknięcie obrad.

 

 

 

Materiały sprawozdawcze wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia będą wyłożone członkom Spółdzielni do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Kasztanowej 8, w terminie od dnia 23.05.2019 roku. Członkowie Spółdzielni posiadają pełne prawo do zapoznania się z dokumentami wnoszonymi pod obrady Walnego Zgromadzenia.

 Jednocześnie Zarząd informuje członków S.M. DOKER o brzmieniu art. Art. 83 ust. 10, 11, 12 i 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

 

„10. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

11. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

12. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

13. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.”

 
2019-05-16
   
Informacje