Aktualności
Informacja o przetargu

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Doker" ogłasza przetarg na budowę nawierzchni drogowej, drogi dojazdowej, parkingu i chodników oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej w Gdańsku - Brzeźnie przy ul. Gdańskiej 9-9A. Więcej

Specyfikacja Warunków Zamówienia do pobrania ze strony internetowej www.smdoker.pl od dnia 22.03.2016 r. Pobierz

Zakres prac zgodnie z projektem Pobierz

Projekt Gdańska 9 -9A: 1_Projekt  2_Projekt  3_Projekt  4_Projekt 5_Projekt

Formularz oferty Pobierz

Kontakt telefoniczny: 58/342 15 70.

Termin wykonania robót: od dnia 04.05.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w siedzibie Spółdzielni do dnia 19.04.2016 r. do godz. 14:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie na rachunek bankowy PKO BP 75 1020 1811 0000 0702 0014 1663 wadium w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy zł), z podaniem tytułu: "wadium"-przetarg Gdańska 9 -9A, najpóźniej do dnia składania ofert do godz. 14:00.

Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zwrot wniesionego wadium nastąpi w ciągu 7 dni dla oferentów, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.04.20016 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny. 

 
2016-03-23
   
Informacje